Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

Bầu giảm ren

TÊN HÀNG: BẨU GIẢM REN 

ĐẶC ĐIỂM: REN TRONG ĐẦU LỚN - ĐẦU NHỎ

QUI CÁCH CÓ HÀNG NHƯ SAU :

GIẢM TỪ 114/90 - 114/76 - 114/60 

GIẢM TỪ 90/76 - 90/60 - 90/49 

GIẢM TỪ 76/60 - 76/49 - 76/42 

GIẢM TỪ 60/49 - 60/42 - 60/34

GIẢM TỪ 49/42 - 49/34 - 49/21

GIẢM TỪ 42/34 - 42/21 

GIẢM TỬ 34/27 - 34/21 - 34/14

GIẢM TỪ 27/21 - 27/17 

GIẢM TỪ 21/17 - 21/13

CHẤT LIỆU THÉP MẠ KẼM HOẶC INOX 304

TÊN HÀNG: BẨU GIẢM REN 

ĐẶC ĐIỂM: REN TRONG ĐẦU LỚN - ĐẦU NHỎ

QUI CÁCH CÓ HÀNG NHƯ SAU :

GIẢM TỪ 114/90 - 114/76 - 114/60 

GIẢM TỪ 90/76 - 90/60 - 90/49 

GIẢM TỪ 76/60 - 76/49 - 76/42 

GIẢM TỪ 60/49 - 60/42 - 60/34

GIẢM TỪ 49/42 - 49/34 - 49/21

GIẢM TỪ 42/34 - 42/21 

GIẢM TỬ 34/27 - 34/21 - 34/14

GIẢM TỪ 27/21 - 27/17 

GIẢM TỪ 21/17 - 21/13

CHẤT LIỆU THÉP MẠ KẼM HOẶC INOX 304

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0915886.916 (MR HÙNG)

TÊN HÀNG: BẨU GIẢM REN 

ĐẶC ĐIỂM: REN TRONG ĐẦU LỚN - ĐẦU NHỎ

QUI CÁCH CÓ HÀNG NHƯ SAU :

GIẢM TỪ 114/90 - 114/76 - 114/60 

GIẢM TỪ 90/76 - 90/60 - 90/49 

GIẢM TỪ 76/60 - 76/49 - 76/42 

GIẢM TỪ 60/49 - 60/42 - 60/34

GIẢM TỪ 49/42 - 49/34 - 49/21

GIẢM TỪ 42/34 - 42/21 

GIẢM TỬ 34/27 - 34/21 - 34/14

GIẢM TỪ 27/21 - 27/17 

GIẢM TỪ 21/17 - 21/13

CHẤT LIỆU THÉP MẠ KẼM HOẶC INOX 304

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0915886.916 (MR HÙNG)

TÊN HÀNG: BẨU GIẢM REN 

ĐẶC ĐIỂM: REN TRONG ĐẦU LỚN - ĐẦU NHỎ

QUI CÁCH CÓ HÀNG NHƯ SAU :

GIẢM TỪ 114/90 - 114/76 - 114/60 

GIẢM TỪ 90/76 - 90/60 - 90/49 

GIẢM TỪ 76/60 - 76/49 - 76/42 

GIẢM TỪ 60/49 - 60/42 - 60/34

GIẢM TỪ 49/42 - 49/34 - 49/21

GIẢM TỪ 42/34 - 42/21 

GIẢM TỬ 34/27 - 34/21 - 34/14

GIẢM TỪ 27/21 - 27/17 

GIẢM TỪ 21/17 - 21/13

CHẤT LIỆU THÉP MẠ KẼM HOẶC INOX 304

TÊN HÀNG: BẨU GIẢM REN 

ĐẶC ĐIỂM: REN TRONG ĐẦU LỚN - ĐẦU NHỎ

QUI CÁCH CÓ HÀNG NHƯ SAU :

GIẢM TỪ 114/90 - 114/76 - 114/60 

GIẢM TỪ 90/76 - 90/60 - 90/49 

GIẢM TỪ 76/60 - 76/49 - 76/42 

GIẢM TỪ 60/49 - 60/42 - 60/34

GIẢM TỪ 49/42 - 49/34 - 49/21

GIẢM TỪ 42/34 - 42/21 

GIẢM TỬ 34/27 - 34/21 - 34/14

GIẢM TỪ 27/21 - 27/17 

GIẢM TỪ 21/17 - 21/13

CHẤT LIỆU THÉP MẠ KẼM HOẶC INOX 304

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0915886.916 (MR HÙNG)

TÊN HÀNG: BẨU GIẢM REN 

ĐẶC ĐIỂM: REN TRONG ĐẦU LỚN - ĐẦU NHỎ

QUI CÁCH CÓ HÀNG NHƯ SAU :

GIẢM TỪ 114/90 - 114/76 - 114/60 

GIẢM TỪ 90/76 - 90/60 - 90/49 

GIẢM TỪ 76/60 - 76/49 - 76/42 

GIẢM TỪ 60/49 - 60/42 - 60/34

GIẢM TỪ 49/42 - 49/34 - 49/21

GIẢM TỪ 42/34 - 42/21 

GIẢM TỬ 34/27 - 34/21 - 34/14

GIẢM TỪ 27/21 - 27/17 

GIẢM TỪ 21/17 - 21/13

CHẤT LIỆU THÉP MẠ KẼM HOẶC INOX 304

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0915886.916 (MR HÙNG)

Tên hàng:Bầu giảm ren 

Chất liệu có hàng: Inox 304

Loại hàng :Ren

Qui cách:Giảm từ 140..114..90..76..60.

49-42-34-27-21-17

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

TÊN HÀNG: BẨU GIẢM REN 

ĐẶC ĐIỂM: REN TRONG ĐẦU LỚN - ĐẦU NHỎ

QUI CÁCH CÓ HÀNG NHƯ SAU :

GIẢM TỪ 114/90 - 114/76 - 114/60 

GIẢM TỪ 90/76 - 90/60 - 90/49 

GIẢM TỪ 76/60 - 76/49 - 76/42 

GIẢM TỪ 60/49 - 60/42 - 60/34

GIẢM TỪ 49/42 - 49/34 - 49/21

GIẢM TỪ 42/34 - 42/21 

GIẢM TỬ 34/27 - 34/21 - 34/14

GIẢM TỪ 27/21 - 27/17 

GIẢM TỪ 21/17 - 21/13

CHẤT LIỆU THÉP MẠ KẼM HOẶC INOX 304

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0915886.916 (MR HÙNG)